Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Specifická řešení

IS WES pokrývá kromě běžné ekonomické agendy podniku i řadu úloh, které vyplývají z provozních specifik zákazníků. 
Zde je uveden věcný popis vybraných úloh z této oblasti :

Výroba krmných směsí je pro řadu našich zákazníku jednou ze stěžejních činností, popis našeho řešení hledejte zde
Sbíraný vzorek je často používaná forma zpracování vážních listů, popis našeho řešení najdete zde
Kontingenční tabulky jsou nástrojem k zobrazení živých dat v excelu, popis našeho řešení najdete zde
Noční zpracování je jeden z modulů IS WES, který realizuje plánování a provádění opakovaných úloh, popis najdete zde
Materiálové soupisky jsou součástí modulu Prodejna a řeší výdej materiálu s odloženou fakturací, popis najdete zde
Nestandartní výroba je řešením pro provozy typu mlýn, pekárna, popis nešeho řešení najdete zde
Workflow je modul, který řeší oběh a potvrzování došlých faktur, popis našeho řešení najdete zde
Přílohy k záznamům je mechanismus ukládání libovolných příloh ke kmenovým záznamům, popis najdete zde

Standartní řešení

To, co všechna řešení spojuje, je intuitivnost a logika ovládání.  Níže je uveden stručný popis řešení standartních postupů, které jsou společné pro všechny moduly.

Customizace

Požadavky na přizpůsobení informačního systému odlišným potřebám různých zákazníků vedly v IS WES k vypracování hierarchické struktury konfigurací :

 • konfigurace IS WES shrnuje nastavení platná pro celý systém. Může se jednat např. o nastavení rozšíření účetní analytiky pro integraci účetních zápisů z jednotlivých modulů, nebo nastavení režimu čtení přístupových práv
 • konfigurace subsystémů shrnuje nastavení, která jsou společná pro vybraný modul a všechny jeho uživatele. Může se jednat např. o nastavení počtu desetinných míst při editaci množstevních údajů, nebo definování textů na závěr dokladů
 • konfigurace pracoviště shrnuje nastavení platná pro lokalitu (v případě detašovaných pracovišť), jedná se např. o rozsah číselné řady datových souborů pro přenosy do centrály
 • konfigurace dokladové řady shrnuje nastavení specifická pro dokladovou řadu (nebo středisko), příkladem může být rozsah číselné řady dokladů, způsob zaokrouhlování dokladů či texty na závěr dokladů
Konfigurace subsystému

 

Konfigurace pracoviště

 

Konfigurace střediska

 

Vzhledem k hierarchické struktuře těchto nastavení je možno u položek, pro které to má význam, určit hodnoty na více úrovních. Příkladem může být text , který se má tisknout na závěr faktury : Text nastavený v konfiguraci subsystému se použije pouze tehdy, pokud na nižší úrovni není definován text jiný.

Stejně tak, jak se odlišují požadavky zákazníka na funkčnost softwaru (podnikové normy), tak se odlišují i požadavky jednotlivých uživatelů na vzhled formulářů či strukturu a rozsah zobrazovaných dat. IS WES se umí přizpůsobit i těmto požadavkům. Uživatelská nastavení jsou platná pro uživatele dle přihlášení a zahrnují zejména :

 • nastavení tisku - pro tisk různých dokladů se přednastaví výchozí tiskárna a počet kopií
 • subsystémová uživatelská nastavení - uživatelská nastavení dle charakteru úlohy
Uživatelská nastavení 

 

Nastavení tiskáren

 

 • nastavení velikosti písma nezávisle na nastavení ve Windows lze v rámci modulu nastavit velikost a styl písma
 • nastavení způsobu pohybu po editačním formuláři - je možno jednotlivá editační pole skrýt, znepřístupnit, změnit jejich pořadí
 • nastavení přehledu záznamů - tak jak si uživatel přehled záznamů nastaví (odfiltruje řádky, nastaví třídění či šířku a viditelnost jednotlivých sloupců) si ho může také uložit a to ve více režimech (výchozí, pojmenovaný).
 • k tomu slouží nástroj Správa pohledů, který umožňuje :
  • pod uživatelsky definovaným jménem uložit nastavení sloupců přehledu záznamů včetně filtru a třídícího řetězce
  • takto uložené nastavení zpřístupnit všem uživatelům, nebo jen vybraným ( nebo jen autorovi)
  • vždy se vrátit k nastavení základnímu
  • definovat tzv. výchozí nastavení (základní v rámci podniku)
  • určit jak se má přehled záznamů chovat při startu a ukončení programu (tj. jaké nastavení má načíst a jaké má uložit)
  • Nastavení, jak se má přehled záznamů chovat, lze nastavit u libovolného vybraného a pak zobecnit na všechny přehledy   záznamů v rámci jednoho formuláře, jednoho modulu nebo celého systému a to ještě ve vazbě na přihlášené uživatele - pro vybrané nebo pro všechny.
    
Uložení nastaveni

 

Načtení nastavení

 

Správa pohledů

 

Vstup a úprava dat

Základním prvkem IS WES je transakční SQL databáze, která umožňuje uchovávat data a nabízet je k dalšímu zpracování. Prvním krokem ve zpracování dat je jejich pořízení - vstup dat do databáze.

může být realizován :

 • ručním pořízením (např. pořízení příjmových či výdejových dokladů)
  Editor (formulář, který umožňuje vstup a opravu dat) obsahuje jednotlivá editační pole, jejichž vlastností jsou předdefinované  kontroly struktury dat (např. není možno do číselné položky vkládat textové hodnoty atd.) a v případě vazby na číselníky zobrazují rolovací nabídky přípustných hodnot. Pohyb po editačních polích je možný myší nebo klávesami (Enter, Tab), přičemž je předdefinováno pořadí, které je dáno logikou pořízení konkrétního dokladu.
  V případě editace záznamů typu katalog nebo číselník se po vyplnění všech údajů záznam prostě zapíše do databáze, v případě záznamů typu doklad předchází zápisu formulář Závěr dokladu, který umožňuje :
  • zvolit zda se má doklad hned tisknout a případně zmenit výchozí tiskárnu a počet kopií
  • zvolit adresu na kterou se doklady automaticky odešlou ve formátu pdf (nabízí se adresa z katalogu partnerů)
  • vybrat tiskovou předlohu (dle povahy dokladu se nabízí různé varianty, je možno upravit "na míru" )
  • v případě, že se doklad vztahuje k distribuci chemických přípravků je umožněno vybrat k tisku na doklad identifikaci zaměstnance či partnera, který je za distribuci odpovědný (má předepsaná oprávnění)
  • současně se zápisem dokladu ho uložit do tzv. "rozpracovaných dokladů"

  Poté, co je záznam zapsán do databáze je možno ho opravovat nebo i smazat. Výjimkou jsou daňové doklady, které jsou z hlediska zákona o účetnictví doklady platnými a jejich náležitosti nelze měnit. Pokud byl doklad vystaven chybně a je potřeba chybu korigovat, je umožněno jeho automatické stornování - tedy vystavení dalšího dokladu v příslušné číselné řadě s inverzními hodnotami. Následně lze původní doklad zkopírovat a požadované hodnoty před uložením opravit. Operace stornování proběhne včetně všech souvisejících zápisů (integrace do účetnictví, saldokonta a DPH).

 

Editor dokladu
Dialog Závěr dokladu
 • dávkovým importem (např. automatický vstup údajů z výroby, popis realizace v oddílu Výroba krmných směsí)
 • aktualizací státních číselníků (např. automatická kontrola dle Registru plátců DPH, stahování kurzového lístku ČNB, popis realizace v oddílu Noční zpracování)
 • automatickým generováním - na základě prvotních dokladů takto vznikají zejména :
  • zápisy do účetnictví (ve vazbě na katalog účetních souvztažností)
  • zápisy do DPH
  • zápisy do saldokonta
  • vnitropřesuny (při vystavení výdejivého dokladu se automaticky vygeneruje příslušný doklad příjmový)
  • doklady v pdf formátu - při zápisu dokladu se automaticky vytvoří a uloží pdf soubor do databáze

 

je zabezpečen :

 • na úrovni uživatele systémem přístupových práv
 • na úrovni databáze jejími vnitřnímy mechanismy
   

Zobrazení dat

Základním prostředkem pro zobrazení dat ve všech subsystémech je přehled záznamů. Jedná se o množinu položek (sloupců) z jedné nebo více databázových tabulek, které jsou sdruženy do řádků podle různých kritérií.
Nad touto množinou Přehled záznamů umožňuje :

 • třídění jednoduché ve třech polohách (vzestupně, sestupně, nesetříděno)
 • rychlý výběr podle hodnoty aktuálně vybrané položky - tj. výběr řádků přehledu záznamů
 • rychlé vyhledávání ( možno také v kombinaci se současným filtrováním)
 • označování jednotlivých řádků (následné tisky apod.)
 • rychlé info o aktuálně vybraném sloupci (počet záznamů, průměrná hodnota, součet)
 • podbarvení řádků podle různých kritérií (např. nulové zásoby)
 • rychlý přechod mězi souvisejícími přehledy záznamů (např. z položek příjmových či výdejových dokladů na seznam zásob)
 • v závislosti na modulu další funkce, které jsou pro daný modul specifické
Přehled záznamů

 

V případě, kdy si nevystačíme s rychlým filterm a jednoduchým tříděním je možno použít Složený filtr, který umožňuje:

 • filtrovat záznamy podle hodnot v různých sloupcích
 • jednotlivé podmínky sdružovat (logické OR nebo AND)
 • při filtrování používat "wildcards"
 • používat složené třídění podle více sloupců sestupně i vzestupně
 • zobrazit a případně upravit výsledný dotaz
 • manipulovat se zobrazením sloupců (viditelnost, pojmenování, šířka, pořadí)

 

 

Výstup a prezentace dat

Jednotlivé moduly obsahují řadu již připravených a od dodavatele nadefinovaných sestav a přehledů. Paleta uživatelských požadavků je však velmi pestrá, proto je nad přehledem záznamů vybudován univerzální mechanismus definování vlastních sestav. Jedná se o nástroj Opis tabulky který umožňuje :

 • převzít aktuálně viditelné sloupce z přehledu záznamů jako sloupce vytvářené sestavy
 • převzít všechna třídící hlediska jako základny pro součtování ve vytvářené sestavě
 • nastavit součtování a viditelnost dat (vše nebo jen součty)
 • dle výchozích kritérií připravit tiskovou předlohu, kterou je možno uživatelsky editovat (odsazení bloků, patička atd.)
 • výslednou sestavu vytisknout
 • výslednou sestavu uložit v nativním formátu, nebo vyexportovat do všech standartních formátů (xls, pdf...) a následně odeslat mailem (případně předtím zkomprimovat) buď za pomoci výchozího mail klienta nebo přes SMTP server
 • definici takto vytvořené sestavy uložit obdobně jako nastavení přehledu záznamů pro její opakované použití

K dispozici jsou však také předdefinované tiskové sestavy, které jsou buď výsledkem požadavků uživatelů (požadavky na výstupy, které jsou obecně použitelné a nemají charakter "úpravy na míru") nebo jsou dány legislativou (např. účetní výkazy).
Charakter voleb pro tiskové sestavy je závislý na subsystému, společná je však variabilita řešení. Jako příklad mohou posloužit sestavy v saldokontu

Tiskový výstup jednotlivých záznamů (typicky tisk daňového dokladu) je ošetřen s ohledem na variabilitu řešení

  

Dialog Opis tabulky
Sestavy saldokonta
Dialog před tiskem