Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

WES - celopodnikový informační systém

přejít na textový popis

 

Je určen

 • firmám (i s dislokovanými pracovišti) k podpoře obchodní, výrobní a servisní činnosti
 • skupinám firem s požadavkem nadpodnikového zpracování ("Holding")
 • firmám zpracovávajícím účetnictví nebo mzdy pro jiné firmy

Poskytne

 • uživatelské pohodlí pro obsluhu programů
 • informace pro management firmy a řídící pracovníky všech úrovní
 • informace k vedení obchodně ekonomické administrativy v návaznosti na technologické procesy
 • podklady pro analýzu hospodářské činnosti firmy i za více let a plán jejího dalšího rozvoje
 • podklady pro kontrolu součinnosti vnitropodnikových útvarů
 • podklady pro obchodní jednání s partnery
 • zpracování přehledů a účetních výkazů pro holdingové společnosti včetně podkladů pro konsolidovanou závěrku

Umožní

 • snadný výstup informací podle vašich individuálních požadavků
 • datové propojení firmy se státními institucemi, finančními ústavy, obchodními partnery i vlastními zaměstnanci
 • sledovat současně data ve dvou časových obdobích (překryv měsíce, roku)
 • vytvářet a zpracovávat doklady v cizí měně

Pracuje

 • na centrále firmy i detašovaných pracovištích s oboustranným datovým propojením
 • v lokální síti personálních počítačů i na samostatném počítači
 • v terminálovém režimu

Zajistí

 • věcnou správnost zpracování dat, dodržování postupů a pravidel daných legislativou i vedením firmy
 • účetní průkaznost všech zpracovávaných operací a dat
 • přenos informací mezi subsystémy, menší pracnost a chybovost při pořizování dat
 • přehledné výstupní informace
 • metodickou podporu po celé ČR (včetně operativních telefonických služeb HOT LINE) prostřednictvím servisních středisek ZZNet a smluvních distributorů systému WES

Je ověřován

 • na základě principů auditu plynoucích ze zákona o auditorech a směrnic vydaných Komorou auditorů, s přihlédnutím ke specifikám prověřování software. Plně vyhovuje podmínkám stanoveným v zákonu o účetnictví č.: 563/91 Sb. a zajišťuje průkaznost účetnictví

 

Jádro IS WES

je soubor nástrojů pro obsluhu

 •  systémových číselníků (banky, finanční úřady, země, měrné jednotky atd.)
 •  systémových katalogů (partneři, účtová osnova, organizační struktura podniku)
 •  seznamu vlastních zaměstnanců - uživatelů IS WES a jejich přístupových práv
 •  katalogu dokladových řad (výdejky, příjemky, faktury...)
 • organizační struktury podniku

dále umožňuje

 • realizaci oboustranných datových přenosů ( v případě existence detašovaného pracoviště bez online připojení)
 • bezpečnou archivaci a validaci databáze

Systémové číselníky jsou dodávány již předvyplněné a při změnách, které jsou deklarovány státními institucemi zajišťujeme jejich aktualizaci.

Katalog partnerů obsahuje veškeré informace o obchodních partnerech, jejich bankovních účtech, provozovnách, kontaktních pracovnících. Údaje o partnerovi je možno po zadání identifikačního čísla vyhledat ve státních registrech, včetně údajů z registru plátců DPH či insolvenčního rejstříku

Účetní katalogy zahrnují účtovou osnovu a jsou dodávány předvyplněné včetně vzorových účetních předkontací a náplní státních výkazů.

Seznam uživatelů umožňuje spravovat jejich přístup k jednotlivým subsystémům IS WES a to na základě propracovaného systému přístupových práv, kde základním hlediskem je oddělení přístupu k datům pro čtení a zápis. Dále jsou přístupová práva členěna

 • v rámci jednotlivých subsystému v závislosti na jejich povaze (z věcné odlišnosti jednotlivých subsystémů vyplývají i odlišné požadavky na zabezpečení)
 • v rámci ročních cyklů
 • v rámci dokladových řad

Uživatele lze sdružovat do skupin se sdílením přístupových práv skupiny, lze nastavit povinnou změnu hesla po určitém období, uživatele dočasně nebo trvale zneplatnit, zobrazit "mapu" jeho přítupových práv podle úloh.

Katalog dokladových řad slouží ke správě číselných řad dokladů (knih dokladů) a je členěn podle číselníku druhů dokladu, které se v celém systému mohou vyskytovat (skladové výdejky, příjemky, převodky, bankovní výpisy, účetní doklady atd.) a umožňuje jejich přehledné vedení a dohledatelnost jakéhokoliv dokladu v rámci systému včetně zápisů, které s nim souvisejí.

Organizační struktura podniku může být až čtyřstupňová (středisko, provoz, divize, podnik) s tím, že v případě existence detašovaných pracovišť je možno definovat rozmístění všech organizačních stupňů po pracovištích včetně stanovení, na kterém pracovišti je tzv. aktivní (pořizuje vstupní data) nebo pasivní (shromažďuje k prohlížení data z podřízených organizačních stupňů).
Modul, který realizuje datové přenosy, pak na základě definice organizační struktury přenáší příslušná data.
 

 

Kontrola na registr plátců DPH

 

 

Katalog partnerů

 

 

Katalog uživatelů

 


 

Váha, Laboratoř

V podnicích, které se zabývají nákupem a prodejem sypkých volně ložených komodit (např. rostlinná výroba), je vážní list jedním z prvotních dokladů. Modul Váha a Laboratoř je postaven s důrazem na jednoduchost a spolehlivost pořízení vstupních informací . Pro rychlou volbu opakovaně používaných partnerů, vozidel a komodit slouží registry, které umožní na jedno kliknutí dotáhnout opakující se hodnoty. Uživatelsky je možno nastavit způsob pohybu po editačních polích a přístupovými právy omezit možnosti obsluhy tak, že je možno obsluhu svěřit i pracovníkům bez odborného zaškolení (např. sezónní brigádníci ). Modul lze provozovat i samostatně bez vazby na ostatní agendy IS WES - tato varianta je možným řešením pro zákazníky, kteří nepotřebují kompletní informační systém ale potřebují řešit oblast příjmu, výdeje a zejména ošetření a skladování rostlinných komodit. Podrobnější popis hledejte zde.


 

Nákup, Odbyt, Výroba (NOVČ)

Programový modul, který pokrývá základní činnosti podniku z hlediska příjmu, výdeje, výroby a skladování včetně živočišné výroby. Je konstruován tak, aby tyto základní činnosti jednoduše obsloužil ale zároveň uměl vyhovět i zcela specifickým požadavkům.

 • vede evidenci zásob (vlastních i cizích) a jejich obratů, včetně sledování záručních lhůt,šarží,evidence stop stavů, cenových hladin (v cenách průměrných, nominálních či plánovaných) a turnusů živočišné výroby
 • eviduje zakázky, objednávky, plán výroby

 

Evidence zásob
Kniha objednávek krmných směsí
Kniha příkazů k výrobě
 • umožňuje vystavení standartních dokladů příjemka, výdejka, převodka ale také speciálních dokladů jako nákupní list, výrobní příkaz, nákladní listy pro přepravu nebezpečných materiálů (ADR) a odpadů,
 • umožňuje vystavení daňového dokladu (odběratelské faktury, zálohové faktury, faktury do zahraničí) v jednom kroku s vystavením výdejky
 • umožňuje zápis do knihy došlých faktury nebo do pokladní knihy v jednom kroku s vystavením příjemky
 • umožňuje evidovat a sledovat rostlinnou výrobu dle plodin a farmářských bloků
 • umožňuje evidovat a sledovat živočišnou výrobu (drůbež, prasata, skot) dle turnusů, hal a lokalit
 • umožňuje odloženou fakturaci (tj. fakturaci za více výdejových dokladů najednou)
 • umožňuje vystavení dokladu za použití mnoha druhů podkladů (příklad zde)

 

 • umožňuje vystavení "obrácené" faktury (tj. faktury z příjemky jako podklad pro dodavatele)
 • umožňuje elektronické odeslání daňových dokladů partnerům
 • umožňuje ukládání a následné použití rozpracovaných dokladů
Evidence turnusů živočišné výroby
Výběr typu podkladu
 

 

Optimalizace krmných směsí (Animix)

Modul řeší problém optimalizace krmných směsí pro hodpodářská i domácí zvířata. Lze ho používat i samostatně bez vazby na informační systém, nebo ve vazbě na modul skladování a výroby. Bližší informace o modulu Animix hledejte zde, příklad funkčnosti ve spojení se skladem a výrobou pak najdete zde.

 

Prodejna (HP - Hospodářské potřeby)

Modul komplexně řeší problematiku skladování a prodeje libovolného druhu zboží včetně konsignačního skladu. Lze ho používat i samostatně bez vazby na informační systém. Bližší informace hledejte v nabídce zde, vybrané řešení tzv. "prodej na soupisku" pak najdete zde.

 

Materiálně technické zabezpečení (MTZ)

Modul řeší

 • evidenci skladových zásob včetně nákupu a výdeje do spotřeby, případně prodeje
 • evidenci osobních karet zaměstnanců se zápůjčkami nářadí, pracovních pomůcek a kontrolou spotřeby materiálu
 • evidenci interních i externích zakázek a sleduje na nich výkony zaměstnanců (typicky provoz autodílny)
 • eviduje objednávky a sleduje jejich plnění
 

Podniková doprava

Modul komplexně řeší problematiku evidence provozu a oprav vozového parku, evidenci a vystavování příkazů k jízdě,
generování podkladů pro výpočet mezd, zpracování silniční daně, vstup CCS atd. Lze ho používat i samostaně bez vazby na informační systém. Podrobný popis hledejte zde.

 

 

Přímá fakturace

modul umožňuje :

 • vystavení daňového dokladu - faktury neskladového charakteru
 • vystavení dokladu v cizí měně
 • tisk dokladu s výběrem různých tiskových předloh a možností exportu do různých formátů
Dialog před tiskem

 

 • nastavení a opakované použití účetních předkontací
 • okamžitou nebo dávkovou integraci do účetnictví, saldokonta a DPH
 • tisk soupisky faktur, přehledů za partnery a za účty
 • tisk sumáře faktury včetně rozúčtování ("košilka")
 

Došlé faktury

modul umožňuje :

 • evidenci došlých faktur
 • zobrazení a tisk údajů z přijaté faktury s výběrem různých tiskových předloh a možností exportu do různých formátů
 • nastavení a opakované použití účetních předkontací
 • okamžitou nebo dávkovou integraci do účetnictví, saldokonta a DPH
 • tisk soupisky faktur, přehledů za partnery a za účty
 • tisk sumáře faktury včetně rozúčtování ("košilka")
 • uložit jako přílohu k záznamu naskenovaný originál faktury
Příloha k záznamu

 

 • zařadit fakturu do systému sledování a potvrzování došlých faktur (detailně v oddílu Řešení - WorkFlow)
 

Pokladna

modul umožňuje :

 • vystavení pokladního dokladu (příjmového nebo výdejového) a to i v cizí měně
 • tisk dokladu s výběrem různých tiskových předloh a možností exportu do různých formátů
 • nastavení a opakované použití účetních předkontací
 • okamžitou nebo dávkovou integraci do účetnictví, saldokonta a DPH
 • tisk soupisky pokladních dokladů
 • tisk denních stavů pokladny
 

Mzdy a personalistika

Modul komplexně řeší oblast výpočtu mezd, je možno ho provozovat samostatně. Podrobnější popis naleznete zde.

 

Dlouhodobý majetek

modul umožňuje :

 • evidovat hmotný a nehmotný investiční dlouhodobý majetek včetně sledování jeho pohybů
 • stanovení daňových odpisů a výpočet účetních odpisů (ve volitelném členění na středisko, kalkulaci, kalkulační   vzorec)
 • provádět měsíční účetní závěrku včetně doprovodných sestav a včetně integrace pohybů a účetních odpisů do subsystému Účetnictví
 • provádět roční daňovou závěrku včetně doprovodných sestav a včetně integrace daňových a ročních účetních odpisů a do subsystému Účetnictví
 • evidovat a odepisovat zvířata s vazbou na subsystém Nákup, Odbyt, Výroba, Zvířata
 

Drobný majetek

modul umožňuje :

 • evidovat hmotný a nehmotný drobný majetek včetně sledování jeho přesunů v rámci podniku
 • účtovat o zařazení a vyřazení jednotlivých položek
   
   

 

 

Finance

modul poskytuje :

 • přehled informací o finančních pohledávkách, závazcích a jejich plnění
 • přehled o dlužnících podle různých výběrových kriterií
  množství předdefinovaných sestav

modul umožňuje :

 • vstup výpisů z banky (podpora bankou definovaných formátů)
 • výstup platbeních příkazů do banky (podpora bankou definovaných formátů)
 • vzájemné zaúčtování pohledávek a závazků
 • realizaci trojstranné dohody o zápočtu pohledávek
 • vstup a čerpání zálohových faktur
 • vystavení upomínek
 • výpočet a vystavení penalizačních faktru
 • vystavení a evidenci opravných položek k pohledávkám
 • generování kurzových rozdílů včetně kurzových rozdílů k rozvahovému dni
 • nastavení stálých plateb
 • definování splátkového kalendáře
 • hlídat a automaticky upozorňovat na neprovedené stálé platby nebo na neprovedené platby dle splátkového kalendáře
 • importovat mzdové dávky z externích SW s následným vytvořením platebního příkazu
Sestavy saldokonta
 

Účetnictví


modul umožňuje :

 • automatické převzetí účetních zápisů z ostatních subsystémů
 • ruční pořízení účetních zápisů (v praxi maximálně 2 % celkového počtu položek)
 • souběžné zpracování dvou účetních období
 • vedení "hodpodářského roku"- odlišného od kalendářního
 • vedení vždy aktuální "Hlavní knihy účetnictví" včetně exportů do excelu
 • vytváření sestavy "Hospodářský účet střediska" s rozpuštěním správní režie a úroků správního střediska, kalkulace, rozpočetnictví
 • vytváření sestavy "Výsledná kalkulace" se zjištěním vlastních nákladů na jednotlivé činnosti
 • zobrazení předvahy s volbou detailu (syntetické součty, položky Hlavní knihy), možnost souběžného zobrazení předešlého účetního období
 • tvorbu systému účetních předkontací pro automatizaci zaúčtování položek
 • tvorbu státních výkazů "Výkaz zisků a ztrát" a "Bilance" v plné i zkrácené formě
 • zpracování a tisk výkazů v mnoha modifikacích
 • uživatelské úpravy náplní výkazů (řádky plněné i součtové, postup zaokrouhlení)
Předvaha
Rozvaha
Úprava náplní výkazů
 

DPH

modul umožňuje :

 • automatické převzetí dat pořízených v ostatních subsystémech
 • ruční vstup položek (v praxi maximálně 1 % celkového počtu položek)
 • tvorbu měsíční uzávěrky - daňového přiznání za měsíční i čtvrtletní zdaňovací období
 • tvorbu dodatečného daňového přiznání
 • předvyplnění přiznání do excelu, vygenerování v předepsaném xml formátu a podání na daňový portál
 • tvorbu "Ročního vyrovnání DPH" s výpočtem koeficientu podle § 20
 • tvorbu položkové sestavy k daňovému přiznání
 • tvorbu Výpisu z evidence podle paragrafu 92 (přenesení daňové povinnosti) včetně vygenerování xml souboru
 • tvorbu souhrnného hlášení (zdanitelná plnění se subjekty z jiných států EU) včetně vygenerování xml souboru
Sestavy DPH
Výstupy v XML

 

 

   

 

   

Výrobní technologie

Spolupracujeme s řadou dodavatelů výrobních technologií (viz. oddíl Partneři) , relevantní údaje z výroby přejímáme přímo z jejich evidence a zpřístupňujeme je k dalšímu zpracování. Bližší popis hledejte zde.

 

Vážní systémy

Spolupracujeme s řadou dodavatelů vážních systémů a laboratorních přístrojů (viz. oddíl Partneři), údaje z periferních zařízení načítáme a nabízíme k dalšímu zpracování.

 

Bankovní systémy

Umožňujeme vytváření platebních příkazů a načítání bankovních výpisů v národní měně ve standartních formátech, které jsou bankovními ústavy podporovány. Stejně tak podporujeme vytváření souborů pohledávek (pro zástavní smlouvy) ve formátech , které bankovní ústavy vyžadují.

Váha, laboratoř Nákup, odbyt, výroba Animix Prodejna Materiálně technické zabezpečení Došlé faktury Pokladna Dlouhodobý majetek Podniková doprava Přímá dofakturace Mzdy a personalistika Drobný majetek Reporting a manažerské výstupy Jádro Finance Účetnictví DPH Vážní systémy Bankovní systémy Výrobní technologie Pokladní systémy